Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K15;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K16;