Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho sinh viên ngành Y khoa K43 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho sinh viên ngành Y khoa K46 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho sinh viên ngành Y khoa K47 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho sinh viên ngành Y khoa K48 tại đây;