Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học K10 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học K11 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học K12 tại đây;

Xem Danh sách Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học K13 tại đây;