Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

20/08/2021 16:11:04 - Lượt xem: 508

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

20/08/2021 16:05:26 - Lượt xem: 615

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

20/08/2021 16:04:21 - Lượt xem: 446

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

20/08/2021 16:02:47 - Lượt xem: 330

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

20/08/2021 15:55:52 - Lượt xem: 378

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

20/08/2021 15:54:51 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

20/08/2021 15:53:51 - Lượt xem: 323

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

20/08/2021 15:52:27 - Lượt xem: 502

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

20/08/2021 15:51:01 - Lượt xem: 800

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

20/08/2021 15:48:38 - Lượt xem: 353

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông khóa CTY.K49

19/08/2021 08:18:31 - Lượt xem: 646

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông khóa CTY.K49

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K17

19/08/2021 08:15:39 - Lượt xem: 456

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K17

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K9

19/08/2021 08:14:31 - Lượt xem: 344

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K9

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 10

19/08/2021 08:13:04 - Lượt xem: 314

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 11

19/08/2021 08:11:51 - Lượt xem: 277

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 11

Chi tiết